Programová doporučení Mladého Pirátstva pro volby 2022

18.08.2022
Programová doporučení Mladého Pirátstva pro volby 2022

Často čteme, že mladí lidé opouští malá sídla a venkov kvůli studiu či práci a již se do svých rodných měst nevrací. Tento trend lze vidět i v datech – podíl obyvatel do patnácti let věku v rámci okresů mezi jednotlivými obcemi často velmi rozdílný: některé obce jsou hluboko pod republikovým průměrem (15,9 procent), jinde tento průměr naopak značně přesahují. Vylidňování malých obcí a přelidněnost velkých měst se stává čím dál tím větším problémem. Tento trend však můžeme zvrátit, pokud se inspirujeme z dobré praxe: obce, ve kterých se mladým lidem chce žít, potřebují dostupné bydlení, kvalitní školy nebo lákavé zázemí pro trávení volného času. Chceme, aby obce byli dobrým místem k životu i pro mladou generaci – ve výsledku na tom vyděláme všichni.

A proto vám jako Mladé Pirátstvo přinášíme soubor tipů a nápadů, které dala dohromady sama mladá generace, pomocí kterých můžete ve Vaší obci vytvořit co nejlepší prostředí pro mladé lidi. Samozřejmě, že ne ve všech obcích je kapacita realizovat vše zmíněné, ale i tak Vám tento dokument může posloužit alespoň pro inspiraci, a zejména pro oslovování mladého voličstva, které ostatně může nakonec rozhodnout celé volby.


Města, která nejsou jen pro auta

Města a vesnice nemůžou být uzpůsobena jen pro auta a kamiony. Potřebujeme více cyklostezek, parků, zahrádek pro restaurace a míst, kde půjde jen tak trávit volný čas. Chceme městy a obcemi podporovanou kulturu, koncerty, výstavy, vernisáže. Je smutné, když se život z přeplněných a dopravou ucpaných srdcí měst vytrácí do obchodních center. Měli bychom usilovat o výstavbu parkovacích domů, které spádově uleví veřejnému prostoru od přecpání auty a ponechá více místa pro lidi a nejen pro plechové miláčky. Chceme na komunále vymýšlet chytrá řešení, spádová parkoviště, dobře promyšlenou veřejnou dopravu a hlavně vrátit města a obce zpátky lidem.

Co dělat v komunále?

 • Zvážit projekty spádových parkovišť nebo parkovacích domů.
 • Posilovat veřejnou dopravu.
 • Rozumně nakládat s prostorem měst a pamatovat při tom na potřeby místních.
 • Výstavba cyklostezek a parkovacích míst pro kola.

Žít volným časem

V obcích a městech často chybí nabídka volnočasových aktivit pro mládež. Dětská hřiště a formy komunitních aktivit pro seniory se naštěstí stávají standardem, ale zapomíná se na nabídku pro mladé lidi. I této věkové skupině by měly radnice nabídnout možnosti jak smysluplně trávit svůj volný čas. Možností jsou–například veřejný prostor v podobě komunitního centra (se zázemím pro studium, sociální život, odpočinek), skatepark, zóny pro legální street art. Způsobů, kterými by mladí lidé mohli a chtěli trávit volný čas je mnoho. Důležité však je, aby radnice těmto občanům naslouchala a mluvila s nimi o tom, co pro jejich život v obci může udělat. Podpoříme vznik studentských samospráv v co nejvíce městech, aby měli i mladí lidé možnost se podílet na chodu obcí a měst. Dobrou praxí je i vznik městských komisí pro dětí a mládež, ve kterých se sbírají podněty od aktivních studentů a žáků místních škol, ale i od pedagogů a pracovníků sociálních služeb se zaměřením na mládež.

Co dělat v komunále?

 • Pracovat na městě nebo obci s komisemi dětí a mládeže–sbírat podněty generace (zde je možné se inspirovat kupř. projektem žákovského participativního rozpočtu v Kutné Hoře, popsaným zde)
 • Zahrnout do spektra městských služeb i možnosti vyžití pro mládež a adolescenty.
 • Nebát se tvořit veřejné prostory, které myslí na potřeby mladé generace.
 • Výstavba dětských a sportovních hřišť.
 • Poskytování městských budov volnočasovým kroužkům a aktivitám.

Dejte zelenou městům a klimatu

Z nějakého důvodu se často ve městech stalo módou jen kácet, betonovat a nevyužívat výhod přírody a zeleně. Nechceme chodit po rozpálených městech, kde není kam se schovat před sluncem. Potřebujeme více stromů, keřů, ale i rozumně udržovaných travnatých ploch, a to i v centrech měst. Musíme efektivně bojovat proti suchu, odvodňování a povodním. Chceme mít ve městech pítka a prvky na ochlazení před sluncem.

Co dělat v komunále?

 • Jednoduše: sázet, sázet, sázet.
 • Spolupracovat při nové výstavbě s odborníky na klima a životní prostředí a designovat rozvoj města podle realistických potřeb pro dobré mikroklima.
 • Zprovoznit vodní prvky a provázat je se systémy udržitelné energie.

Řekněme ne nenávisti

Součástí koloritu naší komunální politiky jsou bohužel až moc často předsudky. Obtíže se soužitím s etnickými a národnostními menšinami by mnoho komunálních politiků rádo řešilo vystěhováváním, stavbou ghett za městy a selektováním, kdo je a kdo není občan první kategorie. Město by mělo být otevřené všem, konstruktivně řešit obtížné otázky a aktivně u svých občanů předcházet předsudečné nenávisti. Vysvětlovat význam kooperace a tolerance. A také, že nenávist není řešením–ať už motivovaná vůči rase, vyznání, sexuální orientaci nebo identitě.

Co dělat v komunále?

 • Podporovat rovnost! Čerpat odbornost z dokumentů jako je Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.
 • Mapovat situaci ve městě nebo v obci. Reagovat na potřeby obyvatel a předcházet střetům, které vedou k polarizaci nálad.
 • Hledat konstruktivní řešení pro integraci a prevenci sociálně patologických jevů.
 • Vytvářet a podporovat komunitní čas v segregovaných lokalitách a školách.

Dostupné sociální služby a prevence

Nejlepším způsobem, jak čelit nežádoucím jevům ve společnosti je jim předcházet. Měli bychom bojovat za dostupné služby sociální prevence. Prevence na městských a obecních školách by neměla být jen o strašení, ale měla by vycházet z metodik založených na datech. Je potřeba víc než jen desítky nudných debat o tom, že drogy jsou špatné. V moderním světě existují pro mladé lidi i jiné hrozby kromě závislostí. Chceme pomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo těm, kteří už přišli o přístřeší. K tomu mohou pomoci například programy housing first, dostupné sociální a obecní bydlení a nízkoprahové služby. Stejně tak chceme zajišťovat dostupnější psychiatrickou a psychologickou péči i na komunální úrovni.

Co dělat v komunále?

 • Na obcí provozovaných školách zajišťovat kvalitní preventivní edukaci pro mládež.
 • Nezbavovat se obecního a sociálního bydlení a naopak posilovat jeho kapacity. V rámci větších projektů výstavby vyjednávat se staviteli poskytnutí části bytových prostor k těmto účelům.
 • Ověřovat místní a časovou dostupnost péče o duševní zdraví. Pracovat pro zvýšení dostupnosti s motivačními programy pro psychology, psychiatry a psychoterapeuty.
 • Vytvářet a podporovat komunitní centra, nízkoprahové služby a sociální poradenství.

Další Aktuality